Showroom / po-pá 9:30—17:30
Dobrovského 8, Praha 7 / kontakt

DOPRAVA + PLATBA

Na serveru VOALA.CZ nabízíme papírenské zboží vlastní výroby pod značkou VOALA.

Cena zboží je vždy zobrazována jak bez DPH tak včetně DPH.

Doprava
Náklady na dodání se řídí jednotlivými variantami způsobu dodání. Jsou součástí celkového přehledu a můžou se průběžně měnit.

Ceník dopravy
1/ DPD – doručení kurýrem: 140 Kč

2/ Osobní převzetí (na adrese Dobrovského 8,
Praha 7)

Způsob platby
Platbu je možné uskutečnit více způsoby:
1/ Platba převodem
2/ platba na dobírku
4/ Hotově při převzetí

Více informací a odpovědi na Vaše otázky
na voala@voala.cz

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád je součástí Obchodních podmínek. Reklamace se řídí tímto reklamačním řádem a platnými právními předpisy ČR.

Zboží lze reklamovat u prodejce. Kupující je povinen se seznámit s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem ještě před nákupem zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí kupující s Reklamačním řádem.

Jako záruční list slouží nákupní doklad, který vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží.

Záruční lhůta trvá v souladu s § 620 občanského zákoníku 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Za den převzetí se považuje datum uvedené na nákupním dokladu.

Kupujícímu je doporučeno zkontrolovat neporušenost zásilky v přítomnosti dopravce a případné poškození zásilky reklamovat přímo u dopravce. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je v rozporu s kupní smlouvou, např. je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu voala@voala.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

Místem pro uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího na adrese VOALA, Dobrovského 8, 170 00 Praha 7.

Reklamované zboží může kupující zaslat na adresu provozovny prostřednictvím dopravce. Zásilka s reklamovaným zbožím musí být viditelně označena nápisem „reklamace“. Součástí reklamované zásilky musí být i nákupní doklad nebo jeho kopie, podrobný popis závady a kontaktní údaje kupujícího.

Záruka se nevztahuje především na zboží, které bylo poškozeno:
− nevhodným zacházením,
− používáním zboží v podmínkách, které nejsou v souladu s povahou zboží,
− nadměrným zatěžováním
− přírodními živly nebo vyšší mocí.

Reklamované zboží je přezkoumáno pouze na závadu, kterou kupující při reklamaci uvedl.

Prodávající odpovídá za skryté vady, které se objeví během záruční lhůty.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje věci nebo pokud se neprokáže opak.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.)

O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.


© copyright VOALA graphic design and bookbinding