Showroom / po-pá 10:30—17:30
Kamenická 25, Praha 7 / kontakt

DOPRAVA + PLATBA
obchodní podmínky, ochrana osobních údajů,
reklamační řád

Na serveru VOALA.CZ nabízíme papírenské zboží vlastní výroby pod značkou VOALA.

Cena zboží je vždy zobrazována včetně DPH.

Doprava
Náklady na dodání se řídí jednotlivými variantami způsobu dodání. Jsou součástí celkového přehledu a můžou se průběžně měnit.

Ceník dopravy
1/ DPD – doručení kurýrem: 170 Kč

 

 

 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kdy prodávajícím je Ing, Pavel Kulišťák, IČ: 74295217 DIČ 7808235886 , místem podnikání Dobrovského 553/8, 170 00 Praha 7 (dále v textu těchto podmínek jako prodávající, nebo správce) a dále kupujícího (dále v textu těchto podmínek také jako zákazník) při nákupu v internetovém obchodě na internetové adrese htps://voala.cz

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je spotřebitel. Pokud není kupující spotřebitel, tak je podnikatelem a toto je v obchodních podmínkách výslovně uvedeno, kdy se jedná o podnikatele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a dále zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 1. Vymezení smluvních stran:

Prodávající

Prodávající je Ing, Pavel Kulišťák, IČ: 74295217 DIČ 7808235886 , místem podnikání Dobrovského 553/8, 170 00 Praha 7. Prodávající jedná při prodeji zboží jako podnikatel a prohlašuje, že má živnostenské oprávnění k podnikatelské činnosti v příslušném oboru prodeje zboží.  

Kupující

Zákazník internetového obchodu na adrese htps://voala.cz se dle těchto obchodních podmínek označuje rovněž jako kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který není spotřebitelem.

Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Podnikatelem je rovněž každý, kdo uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

 1. Uzavření kupní smlouvy

Většina objednávaného zboží v internetovém obchodu není zboží skladem a každý zákazník si vybírá a sestavuje zboží, které je následně zhotovováno na zakázku dle přijaté objednávky zákazníka. Prodávající umožňuje různé výběry vzorů, motivů, barev. Po přijetí objednávky zákazníka je zboží zadáváno do výroby. Z tohoto důvodu je u většiny zboží termín dodání 3 týdnů či termín výslovně u uvedený u daného zboží. Skutečnost, že zboží je vyráběno na zakázku, je zákazník informován přímo u daného zboží. Rovněž platí, že pokud je u zboží vzorník či možnost výběru z různých variant a různých provedení – ohledně rozměrů, barev, materiálu, je zboží vyráběno na zakázku. Na zakázkové zboží má prodávající právo vyžádat si od zákazníka uhrazení zálohy ve výši 50% hodnoty objednávky.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Uzavřít objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitelem (tj. je podnikatelem), návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi v libovolném časovém rozsahu seznámit.

Internetové stránky obchodu obsahují informace o nákladech spojených s balením a doručením zboží. Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí tyto náklady pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky ( množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky ( například písemně či telefonicky).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně vrácena zpět na jím sdělený účet.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 1. Práva zákazníka z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, dále, že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady jsou upravena v reklamačním řádu prodávajícího.

 1. Kupní cena a její úhrada

Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících daní a poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. a) Platba na zálohovou fakturu: jelikož většina zboží je prováděna na zakázku, může být z tohoto důvodu u objednávek zboží vyžadována záloha ve výši 50 % hodnoty objednávky zboží. Pokud se jedná o zboží na zakázku, kdy od této kupní smlouvy nelze odstoupit, tak kupující bere na vědomí, že tato záloha je nevratná. Pokud kupující tedy následně bezdůvodně odmítne převzít zaslané zakázkové zboží, nemá toto nepřevzetí zboží vliv na to, že je kupní smlouva uzavřena a kupující má uhradit dohodnutou kupní cenu. Doplatek ceny zboží se hradí buď převodem přes účet před dodáním zboží, nebo na dobírku při převzetí zboží.
 2. b) Platba předem: dalším způsobem platby je platba předem na účet prodávající.
 3. c) Nákup na splátky: dalším způsobem, který je možný využít, je i nákup na splátky prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
 4. d) Platba dárkovými poukázkami: kupující je oprávněn platbu zaplatit rovněž dárkovými poukázkami, které vydává prodávající. Kupující je oprávněn uplatnit dárkovou poukázku v nominální hodnotě uvedené na této poukázce. Hodnota poukazu bude odečtena kupujícímu z ceny zboží. Dárkový poukaz lze uplatnit pouze na zboží v internetovém obchodu prodávající. Dárkový poukaz není směnitelný za peníze.
 5. Způsob dopravy a dodání zboží zákazníkovi

Doprava není započtena v ceně výrobku, pokud není výslovně uvedeno jinak. Cenu za dopravu zákazník zjistí, jakmile vloží zboží do košíku před samotnou objednávkou zboží.

Prodávající umožňuje osobní odběr zboží na adrese: Dobrovského 553/8, Praha 7. Kupující bude kontaktován prodávajícím, jakmile je zboží připraveno k odběru na výše uvedené adrese. Odběr je možný po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 775328248, nebo v otevíracích hodinách, dle aktuálního zveřejněného stavu.

Další možností je zaslání zboží přes DPD, s.r.o : DPD, s.r.o. následující pracovní den po odeslání zásilky. Po odeslání zásilky zákazník obdrží email s číslem zásilky a může sledovat celý průběh doručení zásilky. V případě, že Vás doručovatel nezastihne na uvedené adrese, pokusí se o doružení v náhradním termínu Po uplynutí doby jednoho týdne je zásilka automaticky odeslána zpět odesílateli. Kupující je povinen před převzetím zboží zkontrolovat, že je obal i zboží neporušené, v případě jakékoliv nesrovnalosti, je povinen toto oznámit přepravci. Přepravní podmínky firmy DPD, s.r.o. jsou dostupné na této adrese: https://www.dpd.com/cz/business_customers/podminky_a_soukromi/vseobecne_obchodni_podminky

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit případné zvýšené náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že kupující si objedná zboží vyrobené na zakázku, kdy od kupní smlouvy nelze v souladu s občanským zákoníkem odstoupit, a následně si bezdůvodně zboží nepřevezme a toto se vrátí zpět prodávající, bude ze strany prodávající informován o tom, že je zboží uloženo u prodávající. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu tohoto zboží. Na náklady kupujícího a jeho žádost prodávající zašle zboží opětovně na adresu uvedenou kupujícím. Náklady s tímto vzniklé se zavazuje kupující uhradit.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy
 2. a) Zrušení objednávky

Objednávku je možné zrušit do dvou hodin od vytvoření objednávky emailem na adrese voala.@voala.cz

 1. b) Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele ( zakázková výroba ) nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

Prodávající uvádí, že většina zboží je zboží vyráběné na zakázku kupujícího, jedná se tedy o zboží upravené dle přání zákazníka, u něhož není možné odstoupení od smlouvy, jak uvádí § 1837 občanského zákoníku.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím bodě či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti ( 14 ) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který naleznete na internetových stránkách. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu prodávajícího uvedenou v těchto podmínkách či na internetových stránkách.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti ( 14 ) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti ( 14 ) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal

V případě odstoupení od smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši a to i v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek

 1. Závěrečná ustanovení

Kupující nabude vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu prodávajícího provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo ( dále společně vše jen jako „osobní údaje“ ).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Žádost na odstranění osobních údajů z databáze, lze zaslat prodávající emailem na email voala@voaola.cz O provedené výmazu osobních údajů bude kupující informován.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2020

 

 

2/ Osobní převzetí (na adrese Dobrovského 8, Praha 7)

Způsob platby
Platbu je možné uskutečnit více způsoby:
1/ platba převodem
2/ platba na dobírku
4/ hotově při převzetí

Více informací a odpovědi na Vaše otázky
na voala@voala.cz

 

 

 

Ochrana osobních údajů

1.1 Pavel Kulišťák – VOALA , sídlem Dobrovského 553/8, 170 00, Praha 7, identifikační číslo: 74295217, DIČ CZ7808235886, (dále jen „Správce”) zpracovává v rámci kupní smlouvy ve smysl u nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení”) následující osobní údaje kupujících:
—   jméno a příjmení
—  dodací adresa
—  fakturační adresa
—  e-mailová adresa
—  telefonní číslo
v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

1.2 Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky, dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, a dále zpracovatelé, kterými jsou:
— poskytovatel webového rozhraní Ing. Michal Pitlík, Jungmannova 1080/7, 415 01 Teplice
— poskytovatel softwaru Google Analytics;
— poskytovatel softwaru MailChimp;
— poskytovatel přepravních služeb Zásilkovna s.r.o
— poskytovatel přepravních služeb DPD s.r.o.
— poskytovatel platebních služeb the pay s.r.o.
— případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

1.3 Na emailovou adresu vám budou Správcem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem Správcem uchovávána po dobu 5 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

1.4 Podle Nařízení máte, coby kupující, právo:
— požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává;
— vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
— požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy Správce,
— v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

1.5 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje kdykoliv při uvedení na webovém rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Ochrana osobních údajů v rámci kontaktního formuláře

2.1 Správce zpracovává v rámci kontaktního formuláře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení”) následující osobní údaje:

— jméno a příjmení
— e-mailová adresa
— dotaz
v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem zaslání odpovědi na položený dotaz. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

2.2 Jméno, příjmení, e-mailová adresa a dotaz budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi vámi a Správcem.

2.3 Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou
— Poskytovatel webového rozhraní Ing. Michal Pitlík, Jungmannova 1080/7, 415 01 Teplice
— Poskytovatel softwaru Google Analytics
— Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

2.4 Podle Nařízení máte právo:
— požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
— vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování
— požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy Správce
— v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Cookies

3.1 Správce, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
— měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
— fungování webových stránek.

3.2 Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení”).

3.3 Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

3.4 Ve spodní části stránek se při vaší návštěvě stránek zobrazí oznamovací lišta informující o tom, že stránky používají cookies. Pokud budete pokračovat v prohlížení našich stránek a zároveň máte ve vašem prohlížeči povoleno ukládání cookies, budeme to považovat za váš souhlas s užíváním cookies, a to v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

3.5 Souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat. K tomu je nutné, abyste v nastavení svého prohlížeče ukládání cookies pro stránky zakázali a již uložené cookies případně vymazali. Bližší informace najdete níže v bodě 3.6.

3.6 Váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Chtěli bychom vás však upozornit, že pokud ukládání cookies zasílané stránkami one-day.cz zcela zakážete, nebudou stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost. Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde: ChromeSafariFirefoxInternet ExplorerAndroid. Pro bližší informace můžete využít nápovědu vašeho prohlížeče.

3.7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
— požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
— vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování
— požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce
— v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.

 

Reklamační řád – způsob uplatnění a vyřízení reklamace 

Tento reklamační řád upravuje způsob uplatnění a následného vyřízení reklamace je vydán dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále v textu tohoto reklamačního řádu jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží prodávané prodávající ( dále v textu jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícím z odpovědnosti za vady ( dále v textu jen „reklamace“ ).

Reklamace kupující uplatňuje písemnou formou buď vyplněním reklamačního listu a jeho zasláním na e-mail ……………. nebo lze případně i poštou na adresu ……………………………………….. Po podání reklamace bude kupující kontaktován a bude s ním řešen postup vyřízení reklamace.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).  Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (tzv. záruční doba). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Záruční doba pro kupujícího jako spotřebitele činí tedy 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, má zákazník právo toto reklamovat. Reklamace bude přijata pouze v případě uplatnění v záruční době, nejlépe spolu s platným dokladem o koupi výrobku. Prodávající je povinen oprávněnou reklamaci prověřit popřípadě zboží opravit či vyměnit v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.  Po uplynutí této zákonem dané lhůty má spotřebitel právo na výměnu nebo odstoupení od smlouvy.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo.

Práva vyplývající ze záruky

Kupující je oprávněn:

 1. jde-li o vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, dále právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 3. jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

Reklamaci řeší prodávající v součinnosti s výrobcem zboží. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamační protokol

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Prodávající vyrozumí spotřebitele o vyřízení reklamace písemnou formou prostřednictvím emailu nebo písemně.

Záruka se nevztahuje na:

 1. vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva vady způsobené opotřebením, atmosférickými nebo chemickými vlivy
 2. vady způsobené při dopravě dopravním prostředkem zákazníka
 3. vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávně provedenou montáží, opravou a nesprávným používáním zboží.

V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.


© copyright VOALA graphic design and bookbinding